Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Kastanjetræet på Adelgade

Fra Skanderborg Leksikon

Omkring år 1900 var der to kastanjetræer på Adelgade.


Det gamle kastanjetræ udfor Adelgade 20, det tidligere Hotel Lillebelt, har gennem tiderne været et yderst markant og smukt element i Adelgade, af mange betragtet som en slags vartegn for byen.

Træet er fra midten af 1800 tallet og det blev fredet i 1952. I fredningsbestemmelserne stod der, at træet ikke måtte fældes eller beskæres uden tilladelse fra Fredningsnævnet. Træet måtte heller ikke ”forulempes eller hæmmes i væksten”.

I 1990’erne blev der sat spørgsmålstegn til denne fredning.


Et retsligt eventyr.

Kastanjetræet står ganske tæt på ejendommen Adelgade 20, og ejerforeningen søgte at få fredningen af træet, der står på kommunal grund, ophævet, under henvisning til de skader ejendommen påførtes af træets rodnet. Byrådet, Fredningsnævnet og Amtets tekniske udvalg afviste sagen. Til gengæld rejste beboerne en erstatningssag mod kommune, amt og stat.

Kastanjen ca. 1951.


I 1998 afgjorde Landsretten, at fredningen skulle opretholdes, træet måtte hverken fældes eller beskæres.

Samtidig faldt der dom i erstatningssagen imod kommunen, som blev pure frikendt for at den betale den krævede erstatning på 359.000 kr. Begrundelsen var, at beboerne vidste, at træet var fredet, da de købte ejerlejlighederne og dermed accepterede risikoen ved at flytte ind.

Kastanjetræet beskæres okt. 2012.

Begge sager ankede beboerforeningen til en højere retsinstans. Samtidig kunne skovfogeden konstatere rådangreb i dele af træet.Træet fik et sundhedscheck af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Herfra lød dommen, at træet havde det godt bortset fra almindelige alderdomstegn, og der var gode muligheder for, at det kunne leve godt i de næste 50 til 80 år. Det blev anbefalet at tynde ud i nogle af de yderste grene, og det fik kommunen fik Fredningsnævnets tilladelse til.

I oktober 1999 sprang bomben, at Højesteret med stemmerne 3 mod 2 ophævede fredningen af det gamle kastanjetræ. Begrundelsen var, at den oprindelige fredning ikke var gyldig, da aftalen var indgået imellem den daværende ejer af Adelgade 20 og Fredningsnævnet. Der var ikke lovhjemmel til en sådan aftale, da træet faktisk stod på vejarealet, og dermed ejedes af kommunen. Træet var nu at betragte som et ganske almindeligt træ, og det kunne i princippet blot fældes.

Byrådet og den udbredte opfattelse blandt borgerne i Skanderborg var, at træet skulle bevares. Men problemet var, at der stadig verserede en erstatningssagen som ejerne af huset havde anlagt imod kommunen.. Hvis den gik kommunen imod ville man risikere at komme til at betale næsten 400.000 kr. for at rette op på de skader huset allerede havde fået og være forpligtet til i fremtiden at betale for yderligere ødelæggelser.

Skanderborg kommune besluttede derfor i 2001 at købe sig ud af kastanjesagen gennem køb af ejendommen.

I 2006 satte kommunen ejendommen til salg med en tinglyste deklaration til sikring af kastanjetræet, og en betingelse om, at der ikke i fremtiden kan gøres krav gældende overfor kommunen i anledning af skader på ejendommen Adelgade 20.

Træet overlevede det juridiske stormvejr og i slutningen af 2012 var det den sagkyndiges vurdering, at dets tilstand var sådan, at det ikke vil forsvinde indenfor de næste 10 år, men vill blive stående til glæde for mange af byens borgere.

I 2020 vurdere Skanderborg Kommune at træets rådne grene var til fare for forbipasserende, og den 31. august blev træets krone fjernet. Træet kan ikke føre vand til grenene og er skadet af vejsalt, tørke og alderdom. Der håbes på at den vil skyde nye grene fra stammen.

Kilde:

Skanderborg Historiske Arkiv.

Powered by MediaWiki