Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Søballe Skole

Fra Skanderborg Leksikon

Søballe Skole 1970.

Søballe Skole eksisterede fra 1872 til 1953 hvor den blev afløst af Veng Fællesskole.

Skolen bliver oprettet i 1872 som privatskole med et kommunalt tilskud. I 1880’erne nægtede amtsskoledirektionen at godkende det kommunale tilskud til skolen. Kommunen fortsatte dog med at yde tilskud, og i 1896 blev der opført en ny bygning med skolestue og lærerindebolig. Men nu ønskede skoledirektion og ministerium en begrundelse for at opretholde tilskuddet. Det satte gang i beboerne i Søballe. Der blev samlet underskrifter på en skrivelse, som afsendtes til ministeriet.

I slutningen af 1901 er Venge skolekommission og sogneråd enige om, at det heldigste ville være at opretholde Søballe Skole som forskole for de yngste børn plus enkelte børn fra Venge mark. Skolevejen herfra til Veng var længere end det anviste i loven - en kvart mil. De børn, som havde den længste skolevej, havde dobbelt så langt, desuden var der børn nok til en lokal skole - ca. 30.

Venge sogn var fra 1. januar 1900 blevet en selvstændig kommune og således ikke mere afhængig af enighed om skoleforhold i Veng i den store Dover-Veng kommune.

Næste gang vi hører om skoleforholdene i Søballe er i 1904, hvor skolekommissionens protokol beretter: ”Andragende fra Venge sogneråd om den nuværende ordning i Søballe forskole, hvorefter pigebørnene må vedblive at gå i forskolen indtil udgangen af den skole¬pligtige alder, må bibeholdes”.

Skolekommissionen vedtog at anbefale andragendet med den motivering, at den nys afholdte eksamen har vist, at pigerne i forskolens ældste klasse stod på højde med eleverne i de andre skolers ældste klasser. Vi kan i Søballe skoles eksamensprotokol se, at pigerne både før og efter denne vedtagelse har afsluttet deres skolegang i Søballe forskole.

Elevtallet i Søballe var fra 1900 til skolen lukkede meget svingende, begyndende med ca. 30 elever for i ty¬verne at være omkring 20. Derefter svingede elevtallet mellem 18 og 8 elever. Fra 1920 af¬sluttede både piger og drenge deres undervisning i Venge skoles ældste klasse.

Søballe skole blev nedlagt i forbindelse med opførelsen af Veng Fællesskole med udgangen af 1953.Kilde:

Historiens spor i Veng og Mesing sogne. 2008

Powered by MediaWiki