Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Svejstrup

Fra Skanderborg Leksikon

Ejendomme udstykket og opført før 1876 i ejerlauget Svejstrup og Bjedstrup. Kilde: Generalstabens Målebordsblad 1976 og "Dover Sogns Egnshistorie gennem 400 år."

Svejstrup ligger i Dover sogn, og lokaliteten er gammel. Endelsen ”-strup” kommer af ”torp”, som er betegnelsen for de mange udflytterlandsbyer der opstod i begyndelsen af middelalderen som følge af befolkningstilvæksten. Dover kirke er fra 1100-tallet, og på det tidspunkt har der formentlig ligget en landsby omkring kirken, som Svejstrup og naboen Bjedstrup er udflyttet fra.

Den oprindelige landsby Dover kender man dog ikke meget til, og den er helt væk i dag.

Naturforholdende omkring de Svejstrup og Bjedstrup ligner hinanden meget med tunneldale, bakker og sandet jord.

Den første kendte benævnelse af Svejstrup er fra Øm Klosters Krønike, hvori der henvises til en ladegård under klostret, ved navn ”Sueghestorp”.

Dover kirke hørte formentlig under Øm Kloster indtil reformationen i 1536, og kirketjenesten har nok været foretaget af en munk fra klostret. I 1573 nævnes for første gang en præstegård i Svejstrup, der hørte til den ensomt liggende kirke.

I 1721 oprettede man en skole i landsbyen, efter kongelig forordning.

I 1779 blev Svejstrup udskiftet, men inden da kender man ikke meget til landsbyens udvikling. Byen blev stjerneudskiftet således at gårdene ikke behøvede flytte ud på markerne, men kunne forblive samlet i landsbyen i første omgang.

Skoven ved Svejstrup blev ved fredskovsforordningen i 1805 udlagt som fredskov, hvilket betød at hele skoven blev fredet i et forsøg på bevarelse efter de mange skovrydninger. I 1884 fik skoven navnet Margrethelund.

Ved opførelsen af en ny skole i Bjedstrup i midten af 1800-tallet, blev skolen i Svejstrup overflødig. I 1863 blev den solgt på auktion til Dover Sognekommission, til oprettelse af et fattighus.

I 1882 blev gården Østergaard købt af en landsbrugsuddannet mand ved navn Anders Nielsen, der senere blev foregangsmand i andelsbevægelsen. I 1931 rejse man en mindesten for ham ved Skanderborg landevejen.

I 1884 brændte den sydlige bydel og måtte herefter genopføres. Byens skolelærer stod for genopførelsen af flere gadehuse, som han derefter solgte.

I 1924 opførtes et forsamlingshus i Svejstrup.

Med 1960erne og 1970erne kom parcelhusudstykningerne også til Svejstrup, og byen er derfor en blanding af nyere og helt gamle huse. I 1972 byggede man en lejrskole sydøst for Margrethelundskoven.


Kilde:

Svejstrup/Bjedstrup – Historisk Beskrivelse, landskab og bebyggelse – Ry Kommune ca. 1982

Powered by MediaWiki