Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Adelgade 107

Fra Skanderborg Leksikon

Indholdsfortegnelse

Hindhedes hus

Hindhede byggede Adelgade 107 på hjørnet af Adelgade og Emilievej til privatbolig i 1907.


På hjørnet af Adelgade og Emilievej hedder adressen Adelgade 107. Bygningen er bygget i mursten med skifertag og en grundmuret gavl. Det er en tofløjet bygning med saddeltag og udsmykning med blandt andet friser og bånd. Ejendommen er et såkaldt historicistisk inspireret byhus.

Mikkel Hindhede fotograferet i 1895.

Huset blev opført i løbet af 1893 af Mikkel Hindhede (1862-1945), og det stod færdig i november måned. Huset fungerede som privatbolig for Hindhede og hans hustru Marie i de år parret boede her i Skanderborg. Hindhede var sygehuslæge på Skanderborg Amts- og Bysygehus fra 1892-1910. Udover lægeparret flyttede deres to sønner Jens Hindhede (født i 1889) og Kristian Hindhede (født i 1891). Døtrene Anna (fra 1893) og Karen (født i 1895) kom til.

Familien Hindhede boede på Adelgade 107 i 16 år, hvorefter de i 1909 rejste fra byen og solgte ejendommen.

"Doktorhuset"

Udover Mikkel Hindhede har der boet tre læger i huset på Adelgade 107.

Hans Rasmussen Bruun

Overlæge Hans Rasmussen Bruun på sit kontor mellem gaver og blomster på dagen for hans 25 års jubilæum på Skanderborg sygehus i 1934.

Mikkel Hindhedes efterkommer på posten som overlæge ved Skanderborg Amts- og Bys Sygehus hed Hans Rasmussen Bruun (1876-1938). Bruun blev ansat på sygehuset i 1909 og købte i samme ombæring ejendommen på Adelgade 107. Han flyttede ind i huset med Clara Gertrud Hansen, som var hans husbestyrerinde. I 1913 indgik de ægteskab, hvorefter huset i mange år rummede en husassistent ved navn Gerda Jørgensen. Clara og Hans Rasmussen Bruun fik ingen børn.

I 1938 stoppede H. R. Bruun som sygehuslæge i Skanderborg, og han solgte huset i juli måned samme år. Herefter flyttede ægteparret til Langeland, hvor Bruun døde i november samme år.

Johan L. H. H. Kalom

Praktiserende læge Johan Kalon, ca. 1940.

Johan Lauritz Hildermann Holst Kalom (1898-1967) blev huset på Adelgade 107's næste beboer. Kalom var født i 1898, og han var praktiserende læge. I hans tid blev huset derfor indrettet således at det kunne rumme en lægepraksis foruden at fungere som privatbolig for familien Kalom.

Johan L. H. H. Kalom vat gift med Ellen Marie Kalom, og sammen fik de sønnen Jørgen. I 1955 døde Ellen Marie Kalom, hvorefter Laura P. Hansen, som havde været husassistent for familien i mange år, blev fofremmet til husbestyrerinde. Nogle år efter sin første hustrus død giftede Johan Kalom sig igen med Grethe Vibeke Christiansen.

Kalom havde lægepraksis i Skanderborg i 39 år.

Liss Zander Diemar Brinch

I 1967 købte ægteparret Liss og Jørgen Brinch huset. Liss Zander Diemar Brinch (1923-2016) var ansat som skolelæge i Aarhus Amt fra 1965-1993, og hun var altså den fjerde, og sidste læge, som boede i huset. Ægteparret boede i huset med deres tre børn. Liss var ansat som skolelæge i Aarhus Amt, og derfor blev de tidligere konsultationslokaler fra Kaloms tid inddraget til privatboligen.

Skolelægen Liss Zander Diemar Diemar Brinch, taget i 1980'erne.

Liss boede på Adelgade 107 resten af sit liv. I januar 1998 mistede hun sin mand, direktør Jørgen Christian Brinch (1924-1998), men blev fortsat boende i doktorhuset. Kort før Liss kunne fejre 50-året for købet af huset i foråret 2017 gik hun bort i en alder af 93 år, i december 2016. Huset blev i sommeren 2017 solgt for 4.500.000 kr., og har siden været udlejet i diverse lejemål.

Husets ydre

Huset har forhenværende museumsdirektør Helle Reinholdt beskrevet således: "Stor hjørneejendom i røde teglsten og med brug af formsted, der indrammer og understreger vinduesrytmen og vandrette, pudsede bånd, der understreger tværposter og overgangen mellem facade og tag. Huset indeholder en højtliggende stueetage, hvortil der er adgang via en lille midtstillet trappe fra et stort portrum, som gav adgang for køretøjer fra Adelgade til den bagvedliggende gård. Desuden har huset en udnyttet, høj kælder under ca. tre fjerdele af huset. En loftetage, størsteparten var uudnyttet, med kun to små indrettede rum, hvor der fra det ene var udgang til en terrasse i området over portrummet. Huset er skiferhængt."

Ejendommens stueplan har et grundareal på 215 kvadratmeter, og den var oprindeligt inddelt i et antal stuer, et par soveværelser og et badeværelse. I kælderen havde man køkken på 14 m2, et viktualierum, vaskerum, tørrerum samt et værelse på 20 m2 til hushjælpen, og et lille rum, hvor man ikke ved hvad der har været.

Renoveringer af huset igennem tiden

Husets ydre stemmer i store træk stadig overens med den ejendom sygehuslæge Hindhede fik opført i 1893, men indvendigt er der sket nogle renoveringer og moderniseringer i løbet af de mange år.

WC & centralvarme

I slutningen af 1920'erne fik Overlæge Bruun indrettet et WC anlæg og centralvarme i bygningen. I ansøgningen til dette kan man læse at WC rummet skulle indrettes i stueetagen ved siden af soveværelset. Efter sundhedskommissionen havde undersøgt forholdende for indsættelse af et WC skrev de følgende: ”Efter Undersøgelse paa Stedet og Aftale med Sygehuslæge Brun kan jeg anbefale Andragenet paa Betingelse af at Skillevæggen mellem W. c. og Stuen fjernes, saaledes at der bliver rigeligt Lys.” I sagen kan man også læse tre andre betingelser, som skulle opfyldes for at Bruun fik tilladelse: 1) Væggene skulle oliemales i mindst 1,50 m højde, 2) gulvet i W.C. skulle beklædes med et for fugt uigennemtrængeligt materiale, og sidst: ”at Arbejdet anmeldes færdigt til Bygningsinspektøren, der da udsteder Bygningsattest.”

Nærbillede af Adelgade 107 i 1966.

Ændringer i stueetagen

I 1967 ansøgte Direktør J. Brinch om byggetilladelse til at foretage ændringer af køkken og badeværelse samt oplægge en jernbjælke over åbningen mellem 2 stuer. Modernisering af loftetagen: Direktør J. Brinch fik i maj 1968 byggetilladelse til et pulterrum på 4m2, en garderobe på 4m2, indretning af en opholdsplads, to værelser i et toilet i tagetagen på 79m2. Blev ansøgt i juni, 1967. Efter moderniseringen indsatte man loftsvinduer i begge de nye værelser for at opfylde kravet om at vindueskarmslysningsarealet skulle være på mindst 10% af rummenes gulvarealer.

Udskiftning af vinduer

I 2013 blev der skiftet vinduer i ejendommen. Det var husets daværende ejer, Liss Brinch, som fik arbejdet foretaget. Ansøgningen godkendt ud fra at de nye vinduer havde samme placering, størrelse, karakter og farve som de eksisterende - og at bygningen derfor fortsat ville have den samme helhedsvirkning.

Udskiftningen af vinduerne i 2013 blev den sidste renovering af huset som krævede en byggetilladelse ved Skanderborg Kommune.


Bygningsvurdering

Den er blevet vurderet til at have en arkitektonisk værdi 5 fordi den er historicistisk inspireret, en kulturhistorisk værdi 4, fordi Mikkel Hindhede har opført det og boet i det, en miljømæssig værdi 4 fordi bygningen er en del af en hovedgade og en originalitetsværdi 3, fordi der er blevet foretaget udskiftninger i husets stil. Tilstandsværdien er vurderet til 5, og den bevaringsmæssige værdi er også vurderet til 5.

Da Helle Reinholdt i 2017 skrev artiklen "Doktorhuset i Skanderborg" skrev hun: "Det historicistiske hus kan i 2017 betegnes som en af Skanderborgs bevaringsværdige bygninger". En klassificering på 5 er dog ikke høj nok til at man ikke må rive det ned, og derfor er det nu den mere end 120 år gamle ejendoms skæbne. I løbet af efteråret 2023 rives bygningen ned, og der er planlagt et nyt og moderne etagebyggeri, med plads til butik i stuen.

Adelgade 107 i 2023 kort for nedrivningen går igang.

Kilder

  • Halse, Sven & Daniel Henschen: Kampen om kosten, Aarhus Universitetsforlag, 2020.
  • Reinholdt, Helle: "Doktorhuset i Skanderborg", Østjysk Hjemstavn s. 77-88, 2017.
  • Skanderborg Historiske Arkiv.
Powered by MediaWiki