Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Ernst Ferdinand Gustav Schau

Fra Skanderborg Leksikon

Af Svend Paludan-Müller


Amtmand Ernst Schau.
Skanderborg var indtil kommunalreformen i 1970 lidt af en embedsmands by. Det skyldes især, at byen var amtsby i det daværende Skanderborg amt, der omfattede de langt større byer Horsens og Silkeborg. Der var amtslæge, amtsvejinspektør, amtsforvalter, amtsligningsinspektør og som den fineste – amtmanden. Byen havde siden 1825 haft en amtmand. Det gav status for byen, der indtil 1960erne var en lille købstad ved en smuk sø.

Amtmanden

Den næstsidste i amtmandsembedet var kammerherre Ernst Ferdinand Gustav Schau (1895-1968), der gik af i 1965. Ældre skanderborgensere vil kunne huske ham som en meget høj, lidt duknakket mand, der gik tur op ad Adelgade med sin hund. Ved særlige lejligheder var amtmanden i uniform og med fjerbusk. Schau var af en kendt embedsmands- og officersfamilie. Hans far var højesteretsdommer, og hans farfar, Ernst Schau døde som ung officer i 1864 i Slaget ved Dybbøl. Hans morfar var den kendte arkitekt og bygherre, professor Ferdinand Meldahl, der byggede Marmorkirken i København. Amtmand Schau var mere velstående end embedsmænd normalt var, og det kunne uden tvivl føres tilbage hans berømte morfar.

Amtmanden ledede amtsrådet, og var på en række områder statsmagtens lokale repræsentant. Amtsrådet blev valgt af vælgerne i de 40 sognekommuner i amtet. Ude i sognekommunerne kunne der ikke træffes mange beslutninger uden at amtmanden skulle spørges. Selv køb og salg af selv den mindste lod jord krævede godkendelse. Det var dengang man sagde, at kommunekontoret lå i sognerådsformandens stue.

Amtmandsgården

Da Skanderborg og Århus amter blev adskilt i 1942, kom Schau til Skanderborg fra en stilling som kontorchef i Indenrigsministeriet. Amtmandsboligen lå på 1. sal i den meget smukke bygning Adelgade 19 fra 1804, som husede amtet. Da behovet for kontorer voksede, byggede Indenrigsministeriet i 1959 med C.F. Møller som arkitekt en 300 m2 stor tjenestebolig til amtmanden bag ved amtsgården. Samtidig med at byggeriet skred frem, arbejdede en kommission på at nedlægge amtmandsembederne. Det var som om Indenrigsministeriets embedsmænd ikke ville se i øjnene, at tiden var løbet fra de 22 meget attraktive amtmandsstillinger. Amtmand Schau havde et hjem fyldt med antikviteter, og han stillede krav om, at der kom kupler i stuernes lofter, da de store prismelysekroner ellers ville slæbe hen ad gulvet. Der var dengang ingen kritisk presse.

Amtmandsboligen, Adelgade 19.

Kommunalreformen i 1970

Ved kommunalreformen i 1970 blev antallet af kommuner reduceret fra 1.100 til 277, og de 26 amter blev til 14 amtskommuner med en folkevalgt amtsborgmester i spidsen. Der var nu 14 amtmænd tilbage med meget reducerede opgaver, og amtmændene forsvandt helt i 2007. De kongelige amtmænd blev betragtet som det sidste levn fra enevælden. For Skanderborg betød reformen tab af statslige arbejdspladser. Senere forsvandt også dommerembedet. På grund af sin gode beliggenhed er byen kommet sig over tabet. Det ses også af, at Skanderborg ikke behøver at kræve udflytning af statsinstitutioner fra København. Kommunen kan selv.

De sidste amtmandsår

Amtmand Schau oplevede ikke selv, at hans embede blev nedlagt. Han gik på pension i 1965, og døde allerede i 1968 som 73-årig. Hans efterfølger, Niels Møllmann, der også kom fra en stilling som kontorchef i Indenrigsministeriet, var en anderledes og mere folkelig amtmand end Schau havde været. Niels Møllmann fik kun 5 år som amtmand i Skanderborg, da amtet blev nedlagt i 1970. Han fortsatte som amtmand i det store Århus amt, men ikke med den betydningsfulde rolle som i gamle dage. Skanderborg fik dog den lille trøst, at Niels Møllmann bevarede tjenesteboligen i Skanderborg indtil pensioneringen i 1981. Så var det endegyldigt slut med amtmænd i Skanderborg. Den fredede bygning på Adelgade 19 har vi dog stadig som et minde om den tid, hvor byen var hovedstad i Skanderborg amt.


Kilder:

De kongelige amtmænd,1992

Wiingaard, Palle. Sundhedsapostel i Skanderborg

Powered by MediaWiki