Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Lillesø

Fra Skanderborg Leksikon

Søen der i dag hedder Lillesø har ikke altid heddet Lillesø. Ifølge Frederik d. 5. atlas fra 1755 hed Lillesø "Henne Sø". Ordet henne kan betyde "et stykke borte fra et givent sted" eller "et sted der ligger i en vis afstand". Lillesø hed altså i 1700-tallet: Søen der lå et lille stykke væk fra Skanderborg. Senere, omkring 1823, er "Henne Sø" blevet til "Henning Sø". Sandsynligvis fordi det har ligget tættere på noget folk har kendt. Henning Sø er senere blevet til Lillesø. Søen er en del af sø-komplekset Skanderborg Sø.

Luftfoto med Lillesø i baggrunden. Fotograf: Lars Lassen. 1964.

Søens navne

Fra artiklen Henning Sø er her en oversigt over de forskellige navne, som søen har haft på forskellige kort gennem tiden:

 • 1721 Hemmet Sø
 • 1755 Henne Sø
 • 1815 Henning Søe
 • 1833 Henning Søe
 • 1875 Lille Sø (Henning Sø)
 • 1884 Hemming Sø (formentlig trykfejl)
 • 1909 Henning Sø
 • 1920 Henning Sø
 • 1943 Henning Sø
 • 1961 Lille Sø
 • 1980 Lille Sø.

Som det fremgår af denne liste har søen haft mange navne gennem tiden. Den eneste udstikker er Hemming Sø fra 1884, som formentligt har været en trykfejl, da dette navn ikke har været brugt andre steder end på to vejkort.

Horsens folkeblad lavede i 2012 en afstemning på deres hjemmeside, hvor de spurgte deres læsere, hvilket navn de synes søen burde have. Afstemningen fik 148 svar og af disse stemte de 57% for at ændre søens navn tilbage til Henning Sø. Avisen argumenterer også for, at navnet Henning Sø hænger langt bedre fast hos de lokale, end navnet Lillesø.

Luftfoto med Lillesø i forgrunden. Fotograf: Lars Lassen. 1987.

Forurening af søen

Lillesø modtog i mange år spildevandet fra Skanderborg. Indtil 1978 blev søen tilført store mængder urenset spildevand, dette spildevand har været med til at forurene søen. I 1990 lavede man en rapport over forureningen i Skanderborg Søerne og denne viste, at der i Lillesø stadig er forurening. Specielt mængden af fosfor man fandt i søen var stadig meget højt. Det skyldes, at fosfor ophobes i søens bund og frigives år efter år, indtil det er udvasket. Fem år senere laver man endnu en undersøgelse af forureningstilstanden i Lillesø. Her konkluderes det, at søbunden ikke afgiver så meget fosfor til vandet. Det vil sige, at søen generelt indeholder mindre fosfor og grundlæggende er mindre fosfor forurenet. Rapporten trækker tråde helt tilbage til de første undersøgelser af søen i 1970erne. Ser man på den kronologiske udvikling er målingerne fra 1995 de bedste målinger der er foretaget i søen, dog er fosforniveauet stadig højt i forhold til søer der minder om Lillesø. Man forventede her, at fosfor koncentrationen i Lillesø ville falde over de næste par år, da man forsøger at udlede mindre fosfor til søen.

I 1996 var der i Horsens Folkeblad snak om, at fiskene i Lillesø, Sorte Sø og Døj Sø var blevet kvalt af vinterens is. Denne vinter havde der været is på søerne i fire måneder og derfor var der en reel chance for, at fiskene kunne være blevet kvalt. En mulig masse fiskedød lyder i første omgang som noget man for en hver pris vil undgå, men det kan rent faktisk gavne vandmiljøet, da mindre fisk vil betyde flere små dyr som vandlopper og dafnier, der spiser algerne. Dette kunne være med til at gøre vandet klarere. Der var reel mulighed for at fiskene blev kvalt under isen denne vinter, da man havde rapporter fra Storstrøms Amt og Århus Amt, der fortalte at henholdsvis 80% og 20% af fiskene i deres søer var kvalt af isen. Det ser dog ikke ud til, at forureningsproblemet blev løst i denne omgang. For igen i 2008 bliver der lagt planer for Sorte Sø og Lillesø. Der findes stadig for meget fosfor i søerne og Skanderborg Kommune forsøger nu aktivt at fjerne denne forurening. Kommunen vil forsøge at fjerne de øverste 30-40 centimeter af mudderet, som indeholder den tilbageholdte fosfor. Dette gøres for at søerne kan komme til at leve op til de gældende retningslinjer på området.

I 2011 viste kommunen, at den er villige til at arbejde hurtigt, når der er chance for forurening af søerne i Skanderborg. Ved årets Skanderborg Festival var to toiletvogne ikke koblet korrekt til og spildevandet fra disse blev ledt direkte ud i Lillesø. Skanderborg Forsyning lavede efterfølgende et tjek af alle ledninger fra området. Fejlen blev hurtigt udredt og det blev sikret, at det ikke kunne ske igen.

Kilder

Kort hos Skanderborg Historiske Arkiv.

Klostergaard, Kaj; Omkring Skanderborg Dyrehave, 2004.

Koch Pedersen, Ejvind; Is kvæler fisk til gavn for miljøet i Horsens Folkeblad, 11. april 1996.

Nielsen, Lea; Kloakvand røg ud i Lillesø under festival i Århus Stiftstidende, 23. december 2011.

Skovgaard, H. & Jens Amtkjær; Skanderborg søerne 1995, Miljøtilstand, 1996, Århus Amt.

Thøstesen, Laila; Udsigt til renere søvand, i Århus Stiftstidende, 26. marts 2008.

Windolf, J., Lisbeth Drasbech, Poul N. Jensen & Karen Schacht: Skanderborg søerne 1990 - Forureningstilstand, 1991, Århus Amt.

Powered by MediaWiki