Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Sjelle Kirke

Fra Skanderborg Leksikon

Kirkens skib og kor blev oprindelig bygget i romansk tid af granitkvadre over en skråkantsokkel. I senmiddelalderen tilføjedes et tårn og et våbenhus, men kirken fik en omfattende ombygning efter 1595, efter at sognemændene havde indberettet til kongen, at kirken ”var aldeles faldet ned, så det vil være nødvendigt at opføre den fra grunden af.” Derefter blev skib og kor genopført som et langhus med skib og kor i samme bredde. Også tårnet – specielt den øverste del - ændredes i 1595. Tårnet har træk fælles med det i Skovby Kirke. Af skibets to granitportaler er den søndre stadig i brug, mens den nordre, der er tilmuret engang efter 1600tallet, står som en udvendig blænding. Gavlen var tidligere prydet af kamtakker, der nedtoges i 1758. I 1904 opførtes et ligkapel, skænket af 1864-veteran Ivar og og hustru Mathilde Thomsen. Det blev i 1986 erstattet af et nyt kapel med graverfaciliteter. Efter en restaurering i 1981 står kirken nu med et hvidkalket tårn, taggavl, tegltag på tårnet og blytag på langhus og våbenhus.

Sjelle kirke set fra sydøst omkring 1940.

Døbefonten er romansk og af granit. Klokken er fra 1871, og er blevet omstøbt af den oprindelige, fra 1572. Kirkens inventar viser tilknytning til Sjelle Skovgård (nu Wedelslund), og en opfyldt, muret begravelse under koret har rummet medlemmer af slægten Rostrup. Hans Rostrup, der ejede Wedelslund i 1400-tallet, skal have skænket kirken en prædikestol og et altertavle i 1595. Altertavlen indeholder naivt skårne våbenrelieffer for bl.a. Skeel og Rostrup. I 1940 blev tavlen restaureret af maler Hans Rasmussen, der til midterfeltet malede en kopi af Rubens´ Kristus på korset.

I våbenhuset er der placeret en runesten fra 1000-årene (se Sjellestenen).

Det var domprovsten i Århus der i middelalderen og i tiden efter reformationen modtog afgifter af kirken. Ved et mageskifte i 1582 afstod domkapitlet rettighederne over kirken til kongen. Kronen besad patronsretten, indtil kirken ved grevskabet Frijsenborgs oprettelse 1672 blev indlemmet heri. I 1724 kom kirken igen i kronens eje, nu som del af Skanderborg rytterdistrikt. Efter ryttergodsets nedlæggelse i 1767 købtes kirken af grev Erhard Wedel-Friis. Kirken fulgte nu herregården, indtil den i 1828 blev afhændet til sognets tiendeydere. I 1910 overgik den til selveje.

Sognepræsten i Sjelle havde efter reformationen Skjørring og Låsby sogne som annekssogne. Låsby blev udskilt i 1853 (og blev anneks til Dallerup sogn). I 1979 blev Sjelle-Skjørring Pastorat udvidet med Skivholme sogn i forbindelse med, at Skovby sogn blev eget pastorat.


Kilder

Danmarks kirker, bd. 16, hefte 22, 1983.

J. P. Trap: Danmark, femte udgave, bd. 8, 1963.

Annales – Galten Egnsarkivs Årsskrift, bd. 6, 1986, bd. 7, 1987, bd.9,1989.

Powered by MediaWiki