Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skovby Kirke

Fra Skanderborg Leksikon

Kirkens kor og skib er bygget i romansk tid (1100-1250) og består af granitkvadre over en skråkantsokkel. Tre af de oprindelige romanske vinduer er bevaret, men to af dem er i dag blændet af. Tårnet blev bygget til omkring 1500 tillige med et våbenhus. Ved en istandsættelse i 1887 blev alle facader omsat, det middelalderlige våbenhus afløst af et nyt, tårnets tegltag udskiftet til skifer, og den oprindelige norddør (kvindedøren) tilmuret. Kirken står i dag i blank mur mens det indre er hvidtet. Et ligkapel blev i forbindelse med en kirkegårdsudvidelse i 1930’erne opført på kirkegården. Det blev igen fjernet i 1997, og en ny kapelbygning med graverfaciliteter opført.

Granitdøbefonten stammer tilbage fra kirkens opførelsestid, mens prædikestolen er i renæssancestil, og fremstillet af Morten Snedker i 1601. Denne har leveret prædikestole til flere andre af de omkringliggende kirker. I storfelterne er der malerier fra 1654, og man kan se Mortens signatur på prædikestolens postamentfelt (”moten sneker”). Alterbord og altertavle er formentlig også udført af Morten Snedker i 1601. Altertavlen er forsynet med to malerier, der formentlig er udført i 1826 af Rasmus Nielsen. Det ene forestiller Kristus på korset, muligvis udført på grundlag af et renæssancemaleri. Kirkens dåbsfad blev skænket til kirken i 1703 af grev Christian Friis. Klokken er støbt i 1801. Vindfløjen er fra 1778. Kirken har 27 bænke og har plads til ca. 125 personer. I kirken findes en jernbundet, senmiddelalderlig egekiste. Under tårnet er der en gravkrypt, hvor der er anbragt 5 kister indeholdende ligene af amtsforvalter Peter Wøldikes (død 1787) familie.

Skovby Kirke var i senmiddelalderen under Århus domprovstis varetægt, men overgik til kronen i 1582 med lensmanden på Skanderborg Slot som tilsynsførende. Fra 1672 hørte den under Frijsenborg grevskab, men i 1724 kom den igen under kronens eje som en del af Skanderborg Rytterdistrikt. Da ryttergodset ophævedes 1767 blev kirken købt på auktion af grev Erhard Wedel-Frijs (1710-86). I 1781overgik ejerskabet til Frederik Chr. Glerup, som var borgmester i Århus. Allerede året efter solgte han kirken videre til sognets tiendeydere, hvis forbogstaver kan læses på kirkens gamle klokke. Kirken overgik til selveje 1910.

Oprindelig var Skovby sogn eget pastorat, men på et tidspunkt mellem 1326 og reformationen i 1536 var Skovby sogn blevet anneks til Skivholme. Kirken ejede derefter en anneksgård, som i 1796 blev solgt til bonden Søren Nielsen i Skovby. Det fælles Skivholme-Skovby Pastorat har eksisteret helt frem til 1979, da Skovby som følge af den stærke befolkningstilvækst blev udskilt som et selvstændigt pastorat, mens det hidtidige Sjelle-Skjørring Pastorat blev udvidet med Skivholme. Over for kirken opførtes i 1985 en ny præstebolig med menigheds- og konfirmandlokaler.

Kilder

Danmarks kirker, bd. 16, hefte 22, 1982.

Jens Kongsted Lampe: Skivholme og Skovby sognes historie fra oldtid til nutid, 1987.

Århus stifts årbøger 1963. Skovby sogn 25 år, 2004

Powered by MediaWiki