Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Sophiendal

Fra Skanderborg Leksikon

Hovedbygningen på Sophiendal. Foto 2012.

Hovedgården Sophiendal ligger i Veng sogn. Gården hed oprindelig Vengegård, men i 1768 omdøbte den nye ejer amtmand Frederik Ludvig v. Woyda gården efter sin hustru Frederikke Anne Sophie.

Vengegård og Sophiendals historie går langt tilbage i tiden. Oprindelig er gården sandsynligvis opført som ladegård til Benediktinernes kloster på kirkebakken. I så fald har der ligget en gård på stedet i ca. 900 år. Den omtales i 1236 under navnet Wengegård, da Niels Mogensens sønner mageskiftede en tredjedel deri til Øm Kloster.

Men allerede i 1166, da cistercienser-munkene efterfulgte benediktinerne på klostret i Veng, fortælles der om kongelige slægtninge på stedet - Erik Greve, som var klostrets patron. Hans mere kendte søster, fru Margrethe, forsøgte - efter hvad Øm klosterkrønike fortæller - med alle midler, at fordrive cistercienserne fra stedet, da hun ville have klosteret omdannet til et nonnekloster.

Hvor Erik Greve og fru Margrethe har boet vides ikke med sikkerhed, måske på klostrets ladegård. Vengegård kom senere under Skanderborg Slot og derefter under Skanderborg Rytterdistrikt. Ved ryttergodsauktionen i 1767 blev gården købt af amtmand Frederik Ludvig v. Woyda.

Hovedbygningen er opført 1876-79 og udvidet 1884 efter tegninger af arkitekt A.B. Storck. Den består af 3 fløje i et stokværk med kælder og kviste samt gavle og et tårn.

Landbruget drives i dag med kornavl, kvægavl og skovbrug.

I hovedbygningen er der nu restauration og kursusvirksomhed.

Sophiendal gods er på 420 hektar, heraf 170 hektar skov.


Ejere af Vengegård og Sophiendal

Ca. 1160 Fru Margrethe

1158-1217 Veng Kloster

1217-1236 Kronen / Veng Kloster - 1236 – Niels Mogensens sønner

1236-1536 Øm Kloster - 1484 – Stig Nielsen

1536-1767 Kronen – gården blev forvaltet ved bestyrere

1581-1599 Rasmus Knudsen og broderen Anders Knudsen –birkefoged i Skanderup

1619-1637 Anders Rasmussen og broderen Knud Andersen - birkefoged Skanderup

1653-1687 Rasmus Knudsen – birkefoged i Skanderup

1687-1695 samme, men nu herredsfoged i Hjelmslev herred

1640-1660 Anders Ibsen

1660-1698 Anders Andersen – Vengegård under Skanderborg Rytterdistrikt

1670-1767 Skanderborg rytterdistrikt

1701-1703 Christoffer E. v. Hynitz

1703-1715 Søren Rasmussen Yde

1718-1736 Johan Herman Ritter, regimentskvartermester til hest og oberførster

1756-1761 Niels Laursen

1761-1766 Hoved, amtsforvalter

1766-1767 Friderich v. Pultz, oberførster

1767-1778 Frederik Ludvig von Woyda

1778-1805 Frederikke Anna Sophie Frederiksdatter Adeler gift von Woyda

1805-1807 Anne Magdalene Holgersdatter Reedtz-Thott / Frederikke Holgersdatter Reedtz- Thott gift Bielke / Birgitte Holgersdatter Reedtz-Thott

1807-1811 Andreas Nicolaj Bagger, byfoged i Skanderborg og Jørgen M. Gjesing

1811-1813 Peder Skandorff, fhv. murermester Skanderborg – bankerot, pengemangel

1813-1820 Christian Møller Bus, overnævntes svigersøn

1820-1821 Woydas arvinger overtager Sophiendal ved tvangsauktion

1821-1831 Jørgen Baron Rosenkrantz

1831-1833 Birgitte Charlotte Holgersdatter Reedtz-Thott gift Rosenkrantz

1833-1853 Gottlob Emil Georg baron Rosenkrantz / Fritz (Frederik) Werner baron Rosenkrantz

1853-1884 Gottlob Emil Georg baron Rosenkrantz

1884-1886 Elisabeth Louise Gottlobsdatter baronesse Rosenkrantz

1886-1912 G.J.H.Carl Gottlobsen baron Rosenkrantz,kammerherre,hofjægermester

1912-1942 Holger Jørgen Gottlob Frederik baron Rosenkrantz

1942-1964 Johannes Jensen

1964-1966 Johannes Jensens dødsbo

1966-1975 Erik Christensen

1975-1980 Erling Linde Jacobsen

1980-1989 Orla Lokdam

1989 Sophiendal A/S, hovedaktionær Hans Peder From

1994 Sophiendal A/S, hovedaktionær Ann og Gorm Lokdam

2006 Sophiendal Aps, familien Lokdam

Kilde

Historiens spor i Veng og Mesing sogne. 2008.

J.P. Trap: Aarhus Amt. 1922.

Powered by MediaWiki