Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Storring Kirke

Fra Skanderborg Leksikon

Storring havde oprindelig en beskeden romanske kirke med kor og skib, opført af granitkvadre på en skråkantsokkel. Tårn samt et våbenhus i bindingsværk, først omtalt 1614, blev formentlig opført midt i 1500-tallet, tårnet muligvis med granitkvadre fra den nedbrudte kirke i Høver. Tårnet blev nedbrudt og genopbygget 1756. Efter en ommuring af koret 1878 besluttede man i 1883 at opgive restaureringen af den 6-700 år gamle kampestenskirke og i stedet opføre nyt skib og tårn. På grund af kirkebyggeriet i Galten 1884 blev planerne udsat, og i 1888 blev det i stedet besluttet at opføre en helt ny kirke i stik med kirken i Galten. Den gamle kirke blev derfor nedbrudt i 1890.

Den nye kirke, der stod færdig i november 1890, var som kirken i Galten tegnet af arkitekt Vilhelm Puck, Århus. Den består af et tresidet afsluttet kor samt skib og et højt tårn i vest, der også tjener som våbenhus. Til korpartiet slutter sig to små udbygninger med sakristi og varmeanlæg. Kirken, der indeholder både romanske og gotiske stilelementer, blev opført af røde, til dels glaserede teglsten over en høj granitsokkel, hvori går kvadre fra den nedbrudte kirke. Facaderne fagdeles af aftrappede piller og afsluttes med en rundbuefrise. Indgangsportalen i tårnet indeholder den gamle granittympanon (overligger) fra den gamle syddør.

Af inventaret overførtes fra den gamle kirke døbefonten af granit, der kan dateres tilbage til 1200-tallet og er prydet med dyremotiver, dåbsfadet fra 1550-75 samt prædikestolen af egetræ, der blev skænket af sognepræst Jens Jensen Sneptrup i 1638. Altertavlen i renæssancestil blev lavet i forbindelse med bygningen af den ny kirke. Den består af et billede af den korsfæstede – malet af Andreas Fritz i 1860´erne - indsat i et epitafium fra 1636. På præstetavlen, placeret syd for indgangsdøren, kan man se en fortegnelse med navnene på alle sognepræsterne i ”Storring, Stiær og Galten” fra 1602 til 1978.

I senmiddelalderen og i tiden efter reformationen modtog domprovsten i Århus afgifter af kirken. Ved et mageskifte i 1582 afstod domkapitlet rettighederne til kongen, som hermed fik fuld patronatsret. I 1710 solgtes kirken på auktion til Bendix Lassen til Åkær, som imidlertid strakt overdrog den til Hans Seidelin, sognepræst i Ovsted og Tåning. Denne måtte i 1720 afstå kirken til kongen, som gjorde brug af sin tilbagekøbsret og indlemmede kirken i Skanderborg Rytterdistrikt under kirkesessionens bestyrelse. Efter ryttergodsets nedlæggelse købtes kirken i 1767 på auktion af sognepræsten Anders Vinding, hvis enke ved endnu en auktion i 1786 afhændede kirken til sognets beboere. Kirken overgik til selveje 1911.

Sognet var hovedsogn i Storring-Stjær-Galten Pastorat, indtil Galten i 1978 blev udskilt som selvstændigt pastorat. Det indgår nu i et to-sogns-pastorat sammen med Stjær.


Kilder

Danmarks kirker, bd. 16, hefte 23,1983.

J. P. Trap: Danmark, femte udgave, bd. 8, 1963.

Powered by MediaWiki