Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Dæmning over Skanderborg Sø

Fra Skanderborg Leksikon

Der har flere gange været planer om en fast forbindelse over Skanderborg Sø.

Der har været tale om to forskellige linjeføringer. Dels en forbindelse over søen til Hylkesiden ( Hylke Land) og dels en forbindelse fra Skanderborg by til Næsset.

Baggrunden for den første var en ide om at binde byen handelsmæssigt og økonomisk tættere til sit sydøstlige opland. Skanderborg byråd og Hylke sogneråd førte forhandlinger om vejføringen i 1931.

Ideen var egentlig ikke ny. Allerede da vejen mod Horsens blev anlagt hundrede år forinden i 1830’erne overvejede man muligheden, og igen i slutningen af 1860’erne i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen. Her valgte man, at jernbanen skulle linjeføres længere mod vest.

I 1931 projektet var der tale om en 9 m bred vej, der skulle føres fra hovedlandevejen ved Sølund, gennem Skanderborg Dyrehave mellem Pavillonen og Friluftsteatret til et punkt i nærheden af mindestenen for Poul Langballe ved søen. Herfra skulle der etableres en ca. 500 m lang dæmning til den yderste spids af halvøen Temnæs, der ved Hylke Land skyder sig ud i søen nogle hundrede meter syd for Æbelø. Fra Temnæs skulle vejen føres forbi Hylke Fattiggård over Ringkloster å, syd om Nissumgård til et punkt på Århus – Horsens gamle landevej ved Gjesing, hvor den ville få forbindelse til Oddervejen.

Dæmningen skulle suppleres med en bro over sejlløbet mellem Hylke Sø og den øvrige del af søen.

Jordfyld til dæmningen planlagde man at hente fra Båstrupbakkerne.

Man havde da allerede planlagt en vandstandssænkning på 1 meter i søen, hvilket ville gøre dæmningprojektet lettere både praktisk og økonomisk.

Vejudvalgets formand havde planer om snarest at opsøge trafikministeren for at skaffe midler fra Vejfonden, så vejen praktisk talt ikke ville komme til at koste de to berørte kommuner noget.

Om dette møde blev til noget, vides ikke, men planerne løb herefter ud i sandet.

Det andet dæmningsprojekt drejede sig om en direkte forbindelse over til Næsset. I forbindelse med udarbejdelse af en dispositionsplan for Skanderborg Kommune blev der i 1944-45 udarbejdet et skitseprojekt til en dæmning fra Næsset til Sct. Thomas og en bro derfra til Byparken.

Vejen over søen skulle forbinde et torveområde, hvor Løvbjerg i dag er placeret.

Et overslag over udgifterne lød på 1.1 mill. kr. , heraf arbejdsløn 453.000 kr.

På Næsset blev der foreslået en udstykning med stort set samme resultat som i dag herunder, at søkanten blev friholdt for bebyggelse.

Men de store dæmning- og brovisioner gled i baggrunden. 2. Verdenskrig og besættelsen sluttede og byrådets kræfter og økonomi blev nu blandt andet brugt på at afvikle det tyske Luftwaffes anlæg i Dyrehaven.
Kilder:

Skanderborg Amtsavis. 1931.

Børge Rasmussen: Dæmning over Skanderborg sø. Sogneradio. 1994. Skanderborg Historiske Arkiv.

Powered by MediaWiki