Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skanderborg Vandværk

Fra Skanderborg Leksikon

Købstadens vandforsyning omfatter borgernes behov for drikkevand, vand til husholdning, vask og rengøring, vand til industri/håndværk og vand til bekæmpelse af brande.

Vandværket. Ca. 1910.

Omkring 1850 kom der et hygiejnisk gennembrud, en forståelse af sammenhæng mellem dårligt vand og epidemier. Samtidig forbedredes teknikken således, at dampmaskiner kunne transportere vand i støbejernsrør under tryk og over større afstande og bringes til at stige op i husene. I 1890 havde 25 provinsbyer kommunal vandforsyning. Byens vækst og industrialiseringen betød, at der også i Skanderborg i 1904 blev nedsat et vandværksudvalg med henblik på at etablere et kommunalt vandværk.

Byens store virksomheder; sygehuset, Bloms fabrikker, garveriet og bryggerierne havde deres egen vandforsyning fra dybe brønde, og byens ejendomme
Vandværket med inspektør E.Andersen. 1932.
havde også private brønde. Men der var problemer med hygiejnen og vandkvaliteten. Der var nedsivning, der kunne være placeret en kloakbrønd for tæt på og resultatet var, at vandet var grumset. At finde muldvarpe, rotter eller en kat i brønden var heller ikke usædvanligt.
Vandværket.1932.


Tidligere havde man foretaget prøveboringer ved Squet Mølle, i Mesing og i Tåning, men det var lidt for langt væk fra byen, så Vandværksudvalget foretog nu en prøveboring på gasværksarealet. Den gav udmærket vand i en dybde af 124 fod, men man var bange for, at der ikke var tilstrækkeligt vand til at sikre byens forbrug. Man borede igen ved Mallinggård og på Søtoften, men valget faldt til slut på Guldbryllupsanlægget. Skeptikerne mente, at man kun ville finde dårligt søvand derude, men boringerne viste, at her var der rigeligt og godt vand. Byggeriet af vandværket gik i gang, og da det var en stor investering hentede man eksperthjælp udefra. Der blev bygget et maskinhus med to gasmotorer og installeret pumper. Bagved byggedes en bestyrerbolig og på Låsbyvej i Hestehaven en højdebeholder.

27.september 1907 tændtes gassen for første gang under motorerne, og der blev pumpet godt fem timer om dagen for at dække byens vandforbrug. 347 husstande havde tilsluttet sig og fik en tappehane i gården eller i vaskerummet. Vandkloset var en luksus, der kostede 10 kr. om året.

I 1907 fandt man det ikke nødvendigt at installere filtre på pumperne. Det skete i 1912 med et filter bestående af koks, sten og finkornet sand.

Det stigende vandforbrug medførte at vandværket blev udvidet i 1924 og igen i 1930. I 1950 blev det nødvendigt at bygge et helt nyt vandværk, det nuværende Dyrehaveværk, bag det gamle vandværk med tilhørende boringer og råvandspumpestation.Kilder

Dansk kulturhistorisk Opslagsværk. 1991

J. Damgaard Sørensen: Skanderborg Kommunale Vandforsyning 1907-1987.

Powered by MediaWiki