Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Den Danske Bank

Fra Skanderborg Leksikon

Indholdsfortegnelse

Etablering

Den danske Bank etablerede sig i 1977 i Skanderborg på adressen Adelgade 102.

Den danske Bank, dengang landets største, som indtil 1976 hed Landmandsbanken, havde længe gjort sig tanker om en filial i Skanderborg, da den i forvejen havde en del kunder i byen. Det blev en realitet i 1977 på Adelgade 102, hvor familiefirmaet, Sillesens Herreekvipering, netop havde holdt ophørsudsalg. Personalet var i beyndelsen på 7 mand med filialdirektør Finn Larsen i spidsen.

Filialdirektør Finn Larsen overrækker ckeck til Niels Jørgen Haurum, Skanderborg Boldklubs Venner. 1979

Det var byens 8. bank og det var en fornuftig og sund placering for nu behøvede kunderne - og ikke mindst deres børn, Ponduskunderne - ikke længere tage til Århus for at få sparebøssen tømt. Pingvinen Pondus var en sparebøsse, bankens maskot, og samtidig landets største børneklub.


Bankfusioner og nye forretningsområder

Indenfor banksektoren foregik der i disse år en strukturrationalisering og samtidig blev lovgrundlaget for at drive bankvirksomhed liberaliseret. Markedsføring, produktudvikling og teknologisk fornyelse blev nøgleord og det betød øget konkurrence. Resultatet blev en fusion i 1990 mellem landets 3 største storbanker: Den danske Bank, Provinsbanken og Kjøbenhavns Handelsbank til en bank, der kom til at bære navnet Den danske Bank. Navnet blev i år 2000 ændret til blot Danske Bank.

Banken havde nu 3 afdelinger i byen, hvilket naturligvis var uholdbart i længden, og i 1991 blev afdelingerne samlet i den største afdeling på adressen Adelgade 108. Bankens afdeling i Ry, der i 1954 flyttede fra Kyhnsvej til Klostervej, blev fra 2013 en såkaldt pengeløs bank, der alene satsede på rådgivning. I december 2014 lukkede Danske Bank helt sin afdeling i Ry, og kunderne blev overflyttet til Skanderborgafdelingen.

Den danske bank, Adelgade 102. Ca. 1990


Integrationen af de tre bankers it-systemer gav koncernen et teknologisk løft og kursudviklingen afspejlede en resultatmæssig fremgang. Udbredelsen af den elektronisk-digitale betalingsformidling gav store besparelser ved stordrift, og det var med til at drive fusionen fremad. Året efter i 2001 blev BG-Bank en del af danske Bank-koncernen, og i 2007 smeltede den sammen med Danske Bank til én bank. I Skanderborg betød det, at BG Banks filial på Adelgade lukkede.

Samtidigt udvikledes der i løbet af 1990’erne nye forretningsområder indenfor pension og realkredit. Danica Pension blev overtaget i 1995 og i 2001 fusionerede Danske Bank med RealDanmark (BG Bank og Realkredit Danmark). Desuden øgede koncernen fra 1997 sit internationale engagement især i Norden.

I midten af 1990’erne havde Skanderborgafdelingen 37 medarbejdere, og afdelingerne i Hørning og Stilling henholdsvis 11 og 6 medarbejdere. I slutningen af 1994 lukkede man afdelingen i Højvangen, da det ikke var rentabelt at modernisere og opretholde den forholdsvis lille afdeling på det niveau, der krævedes af en moderne bankfilial. Med lukningen forsvandt også en af de mest røveriplagede banker i Skanderborgområdet. Inden for de seneste 10 år havde der været 4 røverier eller røveriforsøg imod afdelingen. Det mest omtalte var da kvikke medarbejdere låste en bankrøver ude fra banken.


Øget konkurrence fra de små banker

Skyggesiden ved det fokus, der var på omkostninger, effektiv drift og stordriftsfordele var, at det betød sammenlægninger og dermed nedlæggelse af små filialer, som resulterede i en vis kundeflugt fra banken og gav inspiration til en aggressiv vækststrategi fra de mindre banker side. De oprettede filialer i byen, slog på det lokale og stjal markedsandele især på udlånssiden fra ”Den store Bank”.

Danske Bank har stadig søgt at modvirke dette gennem et lokalt engagement, som bl.a. gav sig udtryk i bidrag til forskellige lokale kulturelle formål via sin jubilæumsfond, f.eks. Skanderborgprisen og prisen for Årets idrætsudøver.


Bankkrisen

I 2004 buldrede den danske økonomi derudad, og bankerne måtte låne af hinanden for at finansiere det voksende udlån. Der var optimisme, og på ejendomsmarkedet skød priserne hastigt i vejret og bankerne fik store indlånsunderskud. Den danske økonomi var overophedet, og den var i 2005-2008 på vej til at koge over. Vi levede i en boble, der måtte briste, og samtidig havde Danmark havde gjort sig sårbar overfor et mulig internationalt økonomisk omslag.

Det skete i september 2008, da en af verdens største finanskoncerner, investeringsbanken Lehman Brothers, gik konkurs på baggrund af udviklingen på det amerikanske ejendomsmarked. Hermed eksploderede der en international finanskrise og den værste økonomiske krise her i landet siden 1930’erne. Den danske banksektor og især Danske bank blev hårdt ramt, da banken havde lånt Lehman penge bl.a. imod sikkerhed i fast ejendom. Der opstod en likviditetskrise til skade for både banker og erhvervsliv. Bankerne mistede tilliden til hinanden, og den danske stat måtte i oktober 2008 udstede en historisk garanti svarende til to en halv gange det danske nationalprodukt. Med denne den første ud af to bankpakker måtte nationalbanken dække alle indskud og lån til bankerne for at redde den finansielle sektor fra sammenbrud.

For Danske Bank betød faldende aktiekurs (fra kurs 200 i 2007 til kurs 52 i 2008), dårligt regnskab og de efterfølgende tab ved IT Factory’s konkurs og bedragerisagen mod dets direktør Stein Bagger, en historisk nedtur. Efterfølgende led banken kæmpetab på sine aktiviteter i Irland.


Genopretning

Bankens ambitiøse brand og slogan ”Gør det du er bedst til, det gør vi” fik nogle alvorlige ridser i lakken. Banken gik herefter mere i dialog med kunderne.

Bankens 2010 resultat viste at banken var på rette vej i forhold til 2009. Tabene var barberet længere ned, og banken bebudede i febr. 2011 en aktieemission. Danske Bank var en af de store låntagere til statens bankpakke, og en del af aktieemissionen skulle gå til tilbagebetaling af det højtforrentede statslån.

Danske bank skiftede i dec. 2011 topchef og der blev varslet en genopretningsplan, så banken kunne generobre pladsen som en af Nordens førende. En plads banken har måttet afgive til Nordea.

Danske bank forudså ikke finanskrisens komme i form af Lehman Brothers’ kollaps i sept. 2008. Banken forudså heller ikke, at krisen ville bide sig fast, og banken skuffede mange kunder.

Banken fik i 2011 en kapitaludvidelse, men på trods af det blev banken efterfølgende nedgraderet af kreditvurderingsfirmaet Standard & Poor’s.

I okt. 2012 lancerede banken en ny strategiplan og i forbindelse hermed endnu en udvidelse af aktiekapitalen, denne gang på 7 mia.

Strategiplanens formål var også at øge kundetilfredsheden samtidig med, at 90% af lånene til privatkunder inden 2015 skulle klares via computer uden indblanding af en person i banken. Strategiplanen indebar, at der ville blive længere mellem filialerne, 131 filialer landet over skulle lukkes og antallet af ansatte reduceres med 3000.

Danske Bank tjente milliarder, også under krisen, men indtjeningen på omkring 2,3% af egenkapitalen var ikke tilfredsstillende, og strategiplanens mål var en markant forøgelse af bankens evne til at tjene penge bl.a. til gavn for aktionærerne.

Virkningen af strategiplanen på lokalt plan i Skanderborg kommune kendes endnu ikke.


Filialdirektører

1977 - 1989(?) Finn Larsen

1992 - 1998 Jens Juul

1998 - ? Kent Schou Rasmussen

? - 2007 Hans Jørgen Østergaard

2007 - 2008 Michael Thunbo (med Troels Frejwald fra BG Bank som souschef 2007 - )

2008- 2012 Jan Aagaard

2012 - Jan Aagaard (Ervhverv) og Troels Frejwald (privat)


Kilder

Skanderborg Historiske Arkiv

Danske Banks hjemmeside

Powered by MediaWiki