Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Ry Skole

Fra Skanderborg Leksikon

Ry Skole 1901

I 1886 oprettede man den første skole i Ry. Indtil da havde skolebørnene i Ry-området hørt til under Fiirgårde skoledistrikt, men da mange af forældrene i Ry mente, at 4 km var for lang en vej at gå for at komme i skole, tog de initiativ til, at man fik sin egen skole.


Privatskolen. Grands Privatskole

Den skole man oprettede var en privatskole, og læreren, der kom til at forestå undervisningen var til at begynde med snedker Poulsen. Efter 1. november 1887 blev undervisningen dog i stedet overtaget af lærer A.Grand. Den nyligt oprettede skole havde de første par år til huse på en sandet markvej, i dag Fredensvej, i ølbrygger Liebings hus. Det skulle dog ikke komme til at vare længe, før den noget primitive skolestue var blevet for trang. I 1888 var elevtallet vokset fra 22 til 34, og det var efterhånden blevet nødvendigt med større omgivelser. Man købte derfor en grund på Klostervej, hvor man påbegyndte opførelsen af byens første rigtige skolehus. Disse bygninger blev siden afholdshjem og er i dag en del af Ry Højskole.

I takt med at byen voksede, steg antallet af skoleelever naturligt nok også. Det betød, at pladsforholdene i byens skolehus efterhånden igen blev for trange. I 1896 blev der derfor på Skanderborgvej bygget en ny skole, og man ansatte også en lærerinde, Anna Valsted, der kunne hjælpe til med undervisningen af de nu 90 indmeldte elever. Skolen på Skanderborgvej blev indrettet med skolestue i østfløjen og bolig mod vest, og med ansættelsen af en lærerinde endnu en fløj med blandt andet en lille læreindebolig. Tre år efter man havde fået den nye skole i Ry, fik man også, i 1899, ny overlærer på skolen, og det blev P.K. Fjeldsted.


Skolehaven anlægges 1907. Foto: Knud Baunsgaard


Kommuneskolen. Ry Folke- og Realskole

Selvom den private skole i Ry tilsyneladende bare voksede og voksede, havde der gennem flere år fra byens borgere været fremsat krav om en kommunal skole, hvor forældrene ikke selv skulle betale for undervisningen af deres børn. Man ville dog ikke umiddelbart imødekomme borgernes krav, men efter lange forhandlinger, blev enden på det hele, at Dover kommune i 1901 overtog den eksisterende skole og omdannede den til kommuneskole. Kommunens overtagelse af skolen, medførte samtidig en reform af undervisningen. Det betød, at børnene nu skulle gå i skole hver dag i tre timer, hvor de tidligere kun havde været i skolen hver anden dag, men så i seks timer. Umiddelbart synes denne ændring måske ikke at gøre den store forskel, men ikke desto mindre modtog sognerådet i samme forbindelse en protestskrivelse fra en del af skolebørnenes mødre. Klagen gik på, at mødrene nu var nødt til at vaske og påklæde deres børn hver eneste dag, og ikke kun hver anden, som de hidtil havde gjort. Anken blev dog ikke taget til efterretning, og børnene måtte fra da af i skole hver dag.

Det næste årti fortsatte byens vokseværk, og dermed også skolens. I 1909 var der 185 elever indskrevet i kommuneskolen og det blev derfor også endnu engang nødvendigt, med mere plads samt med endnu en lærer. I første omgang lejede man lokaler på Højskolehjemmet, der hørte under Ry Højskole, men efter lange og træge forhandlinger lykkedes det i 1910 at få Dover Sogneråd til at stå for opførelsen af en ny klassefløj til skolen. Året efter fortsatte man, på trods af protester fra sognerådet, udvidelsen med en gymnastiksal, som var finansieret af private midler, som overlærer Fjeldsted havde stået for indsamlingen af.

Gymnastiksalen 1912.
Skoleafslutning 1957.

Fjeldsted søgte forgæves sognerådet om arealer ved skolen til lege- og idrætsplads. Han opkøbte derfor selv arealerne, som han tilplantede og tilsåede, og tilbød dem gratis til sognerådet. Sognerådet sagde imidlertid nej tak af frygt for at andre skoler i sognet måske ville have samme forhold. Det blev Håndværker- og Borgerforeningen som i stedet overtog arealerne, der først overgik til Ry Kommune i 1947. Pladsen er i dag stadig skolens idrætsplads.

Ellers var der nogenlunde ro om skolen indtil slutningen af 1930'erne. Her aftalte sognerådet og skolekomissionen, at der skulle være to skoler i kommunen, Bjedstrup og Ry. Fiirgaarde og Boes skoler blev nedlagt og lagt under Ry Folkeskole, der samtidig blev udvidet til 7.klassetrin. Samtidig blev der oprettet en kommunal mellem- ofg realskole ved Ry Folkeskole i samarbejde med nabokommunerne Alling-Tulstrup og Gl.Rye. I 1944 idførtes købstadsskoleordningen med mellemskoleafdeling i første omgang i lejede lokaler.

I takt med byens udvikling er der siden sket om- og tilbygninger en del gange.

Skolen ændrede i 1972 navn til Mølleskolen.


Kilder

Fjeldsted, P. K.: RY. [S. l.] ca. 1917

P.K. Fjeldste: Ry Folkeskole i Ry Haandværker- og Borgerforenings Jubilæumsavis 1945.

www.skanderborg.dk/.../DWSDownload.aspx?...Moelleskolen_Ry

Powered by MediaWiki