Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Kongebyen

Fra Skanderborg Leksikon

Kongebyen er Skanderborgs ældste bebyggelse. Området udgøres af følgende gader: Den sydlige del af Adelgade, Borgergade, Bakken, Louisenlund og den sydlige del af Alléen. Den gamle bydel går i folkemunde under betegnelsen Borgergadekvarteret. I dag er der ingen af de originale huse tilbage. De ældste kan spores tilbage til 1738.

I Skanderborg Kommuneplan 2005-2017 er området udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø, som et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk i samfundsudviklingen.

Kongebyen ca. 1990

Den ældste del af Skanderborg er vokset op som serviceby til slottet, der oprindeligt opførtes som kongeborg i 1200-årene på holmen syd for byen. I anden halvdel af 1500 tallet opførte Frederik II et renæssanceslot på stedet med tilhørende jagtterræn i Skanderborg Dyrehave. Nord for "kongebyen" lå den gamle landsby Skanderup. Kirken kan dateres til 1100-tallet, mens der intet er tilbage af landsbyen. Kongebyen og landsbyen var det nuværende Skanderborgs oprindelige poler.

Kongebyen er sammen med slottet og Dyrehaven af afgørende historisk betydning for forståelsen af Skanderborg og er i besiddelse af tre meget forskellige miljøer:

Den tætte by med de snævre gader og gamle huse, herunder Rådhuset, Amtsgården, Skanderborg Skole og Skanderborg Præstegård samt Torvet.

Slotsholmen med Slotskirken som den eneste resterende del af Frederik II’s renæssanceslot.

Dyrehaven med skoven som kongeligt jagtterræn og de tyske anlæg fra 2. Verdenskrig. Alle tre områder ligger i tæt relation til Skanderborg Sø og Lillesø.

Kulturmiljøet har i kommuneplanen en fremtrædende placering, hvis kvalitet og værdier skal sikres for fremtiden som potentiale for udvikling af friluftsliv, turisme og bosætning.

Der skal udarbejdes en bevarende lokalplan for Kongebyen, dvs. det gamle Skanderborg syd for Vestergade. Planen skal sikre, at de bevaringsværdige bygninger bevares med de oprindelige arkitektoniske og håndværksmæssige særpræg, og at bevaringsværdige træer, beplantninger og belægninger ikke fældes eller fjernes. Lokalplanen skal herudover muliggøre om- og tilbygninger efter nærmere bestemmelser på den enkelte ejendom og give anvisning på den fremtidige udformning og anvendelse af gaderummene.

Et fornyelsesprojekt for det samlede område mellem Slotsholmen og Vestergade vil omfatte renovering og forskønnelse af Adelgade og Borgergade, en omlægning af Torvet, så det kommer til at fremtræde som et samlet byrum på tværs af Adelgade, trafiksanering herunder parkering, stier m.v.

I forslaget til Kommuneplan 09 fremhæves det, at Kongebyen skal omdannes til en mere præsentabel port til byen fra syd – ikke mindst for turister, som kommer denne vej til midtbyen. Området skal være bindeled mellem fortid og fremtid og samtidig med, at de kulturhistoriske værdier bevares ønskes et kvarter med latinerkvarterpræg med mindre byboliger for unge og ældre og mulighed for indretning af små og spændende caféer, spillesteder, kultur- og kunsthåndværkerbutikker og lignende.

Juni 2010 bliver en ny bevarende lokalplan for området sendt i offentlig høring efter at kommunens miljø- og planudvalg har været i dialog med borgerne. Et diskussionsemne har været navnet Kongebyen, der foreslåes erstattet af navnet Slotsbyen eller Slotskvarteret.


Kilder

Kommuneplan 2005-2017 før 2007

Forslag til kommuneplan 09

Powered by MediaWiki